Inkluderande lärmiljöer inom förskola och skola

Nu har Din/Er arbetsplats chansen att boka aktuella ämnen utifrån just Era behov.

Kurs - Inkluderande Lärmiljöer

Beskrivning

Att skapa rätt förutsättningar för alla att kunna utvecklas och ta vara på sin potential borde vara en självklarhet. Olika sätt att tänka, känna och handla är en organisations största tillgång, när du lär dig ta vara på det. Här omsätter vi teori till flera praktiska verktyg för att kunna möta varje individ utifrån dess behov och anpassa sig efter barnen/eleverna – inte tvärtom.

Kursmål

Efter kursen har du fått konkreta verktyg att skapa en miljö för alla, både i verksamheten och rent fysiskt i möbleringen. Du får en förståelse för vad du kan göra på en gång och vad som kräver lite längre planering. Syftet är att se olikheter som en tillgång och målet är att olikheter är en tillgång!

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill bidra till att förskolan/skolans organisation bättre möter elevers olikheter. För dig som vill skapa förutsättningar för fler elever att tro på sig själv och sina förmågor.

Ur innehållet

  • Förskolans och skolans lärmiljöer är en kombination av fysiska, pedagogiska och psykosociala dimensioner på alla nivåer.
  • Framgångsfaktorer som bidrar till utvecklingen av inkluderande lärmiljöer.
  • Inkluderande lärmiljöer främjar alla elevers utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt.
  • Vi skapar “5 rum i rummet” i tanke, känsla och handling praktiskt.
  • Du arbetar teoretiskt, praktiskt och binder samman det med din egen vardag där du omsätter insikt och erfarenhet till konkreta handlingar.

Jag skräddarsyr kursen utifrån varje verksamhets behov och inriktning.
Välkommen att höra av er!